TCVN/TC/F 16 - Cà phê và sản phẩm cà phê

Số hiệu
TCVN/TC/F 16
Tên Ban kỹ thuật
Cà phê và sản phẩm cà phê
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Cà phê và sản phẩm cà phê
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Viết Vinh (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • ISO/TC34/SC15 decides to disband WG19 “Determination of acrilamide” since the standard that was developed (ISO 18862) was published in 2016.
 • ISO/TC34/SC15 decides to disband WG19 “Determination of acrilamide” since the standard that was developed (ISO 18862) was published in 2016.
 • Marine Stewardship Council (MSC) application for C liaison to ISO/TC 234 - WG participation
 • Marine Stewardship Council (MSC) application for C liaison to ISO/TC 234 - WG participation
 • ISO/TC 234 Questions - UN Sustainable Development Goals
 • ISO/TC 234 Questions - UN Sustainable Development Goals
 • Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP-PCR) for finfish
 • Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP-PCR) for finfish
 • Cà phê hòa tan hỗn hợp
 • Cà phê nhân – Xác định axit chlorogenic – Phương pháp quang phổ
 • Thực phẩm – Xác định furan trong cà phê và sản phẩm cà phê bằng sắc kí khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS)
 • Cà phê rang – Xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 99 °C dưới áp suất thấp
 • Cà phê rang – Xác định chất khô hòa tan
 • Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích
 • Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa