TCVN/TC/E 3 - Thiết bị điện tử dân dụng

Số hiệu
TCVN/TC/E 3
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị điện tử dân dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến thiết bị điện tử dân dụng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Khắc Điềm (Trưởng ban)
  • Nguyễn Văn Thuyết (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện