TCVN/TC 224 - Các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa

Số hiệu
TCVN/TC 224
Tên Ban kỹ thuật
Các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Hồ Anh Cương (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Trang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Các hoạt động liên quan đến nước uống và các dịch vụ xử lý nước thải – Quản lý khủng hoảng ngành nước
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các hệ thống cung cấp nước uống và cung cấp hệ thống xử lý nước thải - hướng dẫn định điểm chuẩn của ngành nước
  • Các hoạt động liên quan đến nước uống và các dịch vụ xử lý nước thải - hướng dẫn cho việc quản lý các dịch vụ xử lý nước thải đô thị cơ bản ngay tại hiện trường