TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

Số hiệu
TCVN/TC/F 3
Tên Ban kỹ thuật
Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Liên quan đến việc xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Hồng Sơn (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Các nguyên tắc về phân tích nguy cơ đối với thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học hiện đại
 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật tái tổ hợp DNA
 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật tái tổ hợp DNA
 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ động vật tái tổ hợp DNA
 • Nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện quản lý nguy cơ vi sinh vật
 • Hướng dẫn phân tích nguy cơ kháng kháng sinh lây truyền qua thực phẩm
 • Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát kí sinh trùng lây truyền qua thực phẩm
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
 • Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 4: Sản xuất bao bì thực phẩm
 • Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Quản lý sức khỏe động vật – Yêu cầu chung và hướng dẫn đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Nhà máy chế biến sữa – Điều kiện vệ sinh – Hướng dẫn chung về quy trình kiểm tra và lấy mẫu
 • Thực phẩm Halal – Yêu cầu chung
 • Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với các thành phần thực phẩm được coi là tự nhiên
 • Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thức ăn đường phố
 • Hướng dẫn trao đổi thông tin về kiểm soát thực phẩm trong các tình huống khẩn cấp
 • Hướng dẫn xác nhận giá trị của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm