TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

Số hiệu
TCVN/TC 176
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN về Quản lý chất lượng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
 • Chất lượng trong tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
 • An ninh xã hội- Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Các yêu cầu
 • An ninh xã hội- Từ vựng
 • Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • N1463 - Ballot on request for interpretation No.135
 • N1463 - Ballot on request for interpretation No.135
 • Ballot on Cat. A Liaison application by TIA BPC
 • Ballot on Cat. A Liaison application by TIA BPC
 • N1498 - Ballot on Request for Interpretation 136
 • N1498 - Ballot on Request for Interpretation 136
 • Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý đối với các tổ chức giáo dục – Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng
 • Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • Vật liệu làm bao bì trực tiếp cho sản phẩm y tế – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001:2015 và thực hành sản xuất tốt
 • Quản lý đổi mới – Hệ thống quản lý đổi mới – Hướng dẫn
 • Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương
 • Ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên -Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành cụ thể - Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ
 • Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận