TCVN/CASCO - Đánh giá sự phù hợp

Số hiệu
TCVN/CASCO
Tên Ban kỹ thuật
Đánh giá sự phù hợp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Đánh giá sự phù hợp
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ
 • Đánh giá sự phù hợp – Ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ
 • Ethical claims and supporting information -- Principles and requirements
 • Ethical claims and supporting information -- Principles and requirements
 • Conformity Assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies
 • Conformity Assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies
 • Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results
 • Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results
 • TIA Liaison Application with CASCO
 • TIA Liaison Application with CASCO
 • Conformity assessment -- Vocabulary and general principles
 • Conformity assessment -- Vocabulary and general principles
 • Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity
 • Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity
 • Conformity assessment -- Code of good practice
 • Conformity assessment -- Code of good practice
 • Conformity assessment -- General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies
 • Conformity assessment -- General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies
 • CIB in CASCO - CD - ISO 22003 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems Note This CIB is a parallel ballot to the one organised by TC34 SC17 as ISO 22003 is developed in a joint working group (JWG36) between TC34 SC17 and CASCO.
 • CIB in CASCO - CD - ISO 22003 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems Note This CIB is a parallel ballot to the one organised by TC34 SC17 as ISO 22003 is developed in a joint working group (JWG36) between TC34 SC17 and CASCO.
 • CIB - ISO/DTS 23406 Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of Quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
 • CIB - ISO/DTS 23406 Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of Quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
 • ISO 22003 -2 Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems -- Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
 • ISO 22003 -2 Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems -- Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
 • Conformity assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies
 • Conformity assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies
 • Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1: General requirements
 • Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1: General requirements
 • Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 2: Supporting documentation
 • Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 2: Supporting documentation
 • WADA application for A-liaison status with ISO/CASCO
 • WADA application for A-liaison status with ISO/CASCO
 • Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng và nguyên tắc chung
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 10: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 11: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý cơ sở vật chất
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu với tổ chức thực hiện các hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận