TCVN/TC/E 9 - Tương thích điện từ

Số hiệu
TCVN/TC/E 9
Tên Ban kỹ thuật
Tương thích điện từ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Tương thích điện từ
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Quang Ngọc (Trưởng ban)
  • Phạm Thị Thu Trang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện