TCVN/TC 164 - Thử cơ lý kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 164
Tên Ban kỹ thuật
Thử cơ lý kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thử cơ lý kim loại
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện