TCVN/TC 74 - Xi măng - Vôi

Số hiệu
TCVN/TC 74
Tên Ban kỹ thuật
Xi măng - Vôi
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Xi măng - Vôi
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Thái Duy Sâm (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện