TCVN/TC 132 - Fero

Số hiệu
TCVN/TC 132
Tên Ban kỹ thuật
Fero
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Fero
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện