TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 1
Tên Ban kỹ thuật
Máy điện và khí cụ điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến khí cụ điện, thiết bị điện,…
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
  • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện