TCVN/WG 1 - Nghiệm thu phần mềm

Số hiệu
TCVN/WG 1
Tên Ban kỹ thuật
Nghiệm thu phần mềm
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Nghiệm thu phần mềm quản lý xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Văn Diện (Trưởng ban)
  • Tạ Hoài Nam (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện