TCVN/F 16/SC 3 - Chè và sản phẩm chè

Số hiệu
TCVN/F 16/SC 3
Tên Ban kỹ thuật
Chè và sản phẩm chè
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Chè và sản phẩm chè
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Reappointment of ISO/TC 34/SC15 Chairperson
  • Reappointment of ISO/TC 34/SC15 Chairperson
  • Roasted ground coffee -- Method using test sieves
  • Roasted ground coffee -- Method using test sieves
  • Coffee -- Determination of caffeine content
  • Coffee -- Determination of caffeine content
  • Testing of coffee and coffee products -- Determination of dry matter content of soluble coffee -- Sea sand method for liquid coffee extracts
  • Testing of coffee and coffee products -- Determination of dry matter content of soluble coffee -- Sea sand method for liquid coffee extracts