TCVN/JTC 1/SC 2 - Các tập ký tự và mã hóa thông tin

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Các tập ký tự và mã hóa thông tin
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Các tập ký tự và mã hóa thông tin
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)
  • Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)