TCVN/TC 46/SC 9 - Nhận dạng và mô tả dữ liệu

Số hiệu
TCVN/TC 46/SC 9
Tên Ban kỹ thuật
Nhận dạng và mô tả dữ liệu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Nhận dạng và mô tả dữ liệu
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện