TCVN/TC 27/SC - Vật liệu nổ công nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 27/SC
Tên Ban kỹ thuật
Vật liệu nổ công nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Vật liệu nổ công nghiệp
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện