TCVN/TC 71/SC 1/ 98 - Ống bơm bê tông

Số hiệu
TCVN/TC 71/SC 1/ 98
Tên Ban kỹ thuật
Ống bơm bê tông
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Ống bơm bê tông
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện