TCVN/TC 11 - Nồi hơi và bình chịu áp lực

Số hiệu
TCVN/TC 11
Tên Ban kỹ thuật
Nồi hơi và bình chịu áp lực
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Nồi hơi và bình chịu áp lực
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Trương Duy Nghĩa (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện