TCVN/TC 159 - Ecgônômi

Số hiệu
TCVN/TC 159
Tên Ban kỹ thuật
Ecgônômi
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Ecgônômi
Liên hệ

Ngô Minh Dương, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: minhduongtcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Thu Hà (Trưởng ban)
  • Ngô Minh Dương (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc
  • Yêu cầu chung đối với việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc học