TCVN/TC 190 - Chất lượng đất

Số hiệu
TCVN/TC 190
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng đất
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Chất lượng đất
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Hồ Quang Đức (Trưởng ban)
  • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Chất lượng đất – Xác định thủy ngân – Phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh
  • Chất lượng đất – Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn
  • Chất lượng đất – Xác định crom(VI) trong vật liệu đất bằng cách phá mẫu với alkan và sắc ký ion kết hợp khối phổ
  • Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ mẫu để xác định các chất ô nhiễm hữu cơ
  • Chất lượng đất – Xác định tổng cyanua
  • Chất lượng đất – Hướng dẫn bảo quản ngắn hạn và dài hạn mẫu đất