TCVN/TC 207 - Quản lý môi trường

Số hiệu
TCVN/TC 207
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý môi trường
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN về hệ thống và công cụ quản lý môi trường hỗ trợ phát triển bền vững (bao gồm: các hệ thống quản lý môi trường, đánh giá môi trường và các xem xét về môi trường liên quan, nhãn môi trường, đánh giá kết quả hoạt động môi trường, đánh giá vòng đời, quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan...)
Liên hệ

Hoàng Thị Hương Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191  -  Email:  hoanghuongtratcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Thu Hoa (Trưởng ban)
 • Hoàng Thị Hương Trà (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14044 tác động đến tình huống đánh giá.
 • Quản lý môi trường – Hạnh toán chi phí dòng vật liệu – Hướng dẫn thực hiện thực tế trong một chuỗi cung ứng.
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Xây dựng quy tắc phân loại sản phẩm
 • Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification
 • Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification
 • CIB-TC207SC7 decision on ISO14066 Systematic Review
 • CIB-TC207SC7 decision on ISO14066 Systematic Review
 • Green Finance: Assessment of Green Financial Projects
 • Green Finance: Assessment of Green Financial Projects
 • Greenhouse gas management and related activities -- Framework and principles for methodologies on climate actions
 • Greenhouse gas management and related activities -- Framework and principles for methodologies on climate actions
 • Guidelines on assurance of environmental reports applying validation and verification techniques
 • Guidelines on assurance of environmental reports applying validation and verification techniques
 • TC 207 DRAFT Strategic Plan
 • TC 207 DRAFT Strategic Plan
 • Environmental Management -- Material flow cost accounting -- guidance for practical application in the SME sector
 • Environmental Management -- Material flow cost accounting -- guidance for practical application in the SME sector
 • Adaptation to climate change -- Principles, requirements and guidelines
 • Adaptation to climate change -- Principles, requirements and guidelines
 • Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 • Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 • Ballot to approve Dr. Nadzri Yahaya as SC1 Vice Chair
 • Ballot to approve Dr. Nadzri Yahaya as SC1 Vice Chair
 • N1262 CIB for TC207 TCG Convenorship
 • N1262 CIB for TC207 TCG Convenorship
 • N1263 CIB for DCCG Leadership
 • N1263 CIB for DCCG Leadership
 • Environmental management systems -- Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by environmental topic areas -- Part 1: General
 • Environmental management systems -- Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by environmental topic areas -- Part 1: General
 • Radiative Forcing Management-- Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
 • Radiative Forcing Management-- Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
 • To approve Future Challenges Study Group ToR, Convenor
 • To approve Future Challenges Study Group ToR, Convenor
 • To approve User Survey Task Group ToR, Convenor
 • To approve User Survey Task Group ToR, Convenor
 • Environmental conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance
 • Environmental conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance
 • The revision of ISOTR14069 and WG4 new Leadership
 • The revision of ISOTR14069 and WG4 new Leadership
 • CIB for Nomination_SC1 Vice Chair
 • CIB for Nomination_SC1 Vice Chair
 • N1267 - CIB for Proposed new working group on Green Finance
 • N1267 - CIB for Proposed new working group on Green Finance
 • Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign
 • Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign
 • Adaptation to climate change -- Vulnerability, impacts and risk assessment
 • Adaptation to climate change -- Vulnerability, impacts and risk assessment
 • ISOTC207SC7 EBRD request for Category A liaison
 • ISOTC207SC7 EBRD request for Category A liaison
 • ISO CD 14009 for comment only
 • ISO CD 14009 for comment only
 • Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits
 • Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits
 • Establishment of SC1 Task Group 3 Annex SL revision
 • Establishment of SC1 Task Group 3 Annex SL revision
 • SC1 comments on current Annex SL
 • SC1 comments on current Annex SL
 • To extend mandate of SC1 WG7 leadership
 • To extend mandate of SC1 WG7 leadership
 • Environmental management -- Vocabulary
 • Environmental management -- Vocabulary
 • Greenhouse gases -- Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
 • Greenhouse gases -- Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
 • Greenhouse gases -- Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements
 • Greenhouse gases -- Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements
 • Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects
 • Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects
 • CIB for registration of PWI on Carbon Neutrality
 • CIB for registration of PWI on Carbon Neutrality
 • Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
 • Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
 • Environmental management systems -- Guidelines for a flexible approach to phased implementation
 • Environmental management systems -- Guidelines for a flexible approach to phased implementation
 • Example annex to ISO 14005 for website publication
 • Example annex to ISO 14005 for website publication
 • Adaptation to climate change -- Vulnerability, impacts and risk assessment
 • Adaptation to climate change -- Vulnerability, impacts and risk assessment
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General
 • Adaptation to climate change -- Principles, requirements and guidelines
 • Adaptation to climate change -- Principles, requirements and guidelines
 • Environmental management -- Guidelines on assurance of environmental reports
 • Environmental management -- Guidelines on assurance of environmental reports
 • Environmental management system: Guidelines for incorporating redesign of products and components to improve material circulation
 • Environmental management system: Guidelines for incorporating redesign of products and components to improve material circulation
 • Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
 • Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
 • Carbon footprint of transport operations -- Requirements and guidelines for quantification
 • Carbon footprint of transport operations -- Requirements and guidelines for quantification
 • Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 1: General aspects
 • Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 1: General aspects
 • Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits
 • Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits
 • Environmental management -- Material flow cost accounting -- Guidance for practical implementation in SMEs
 • Environmental management -- Material flow cost accounting -- Guidance for practical implementation in SMEs
 • Environmentally conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance
 • Environmentally conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 2: Water
 • Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 2: Water
 • Initial draft for comment revision Annex L Appendix 2&3
 • Initial draft for comment revision Annex L Appendix 2&3
 • Call for experts whitepaper using 14090 with 14001
 • Call for experts whitepaper using 14090 with 14001
 • N1319 Nomination of SC7 Chair (Sara Jane Snook)
 • N1319 Nomination of SC7 Chair (Sara Jane Snook)
 • WG leadership and creation of WG14 on carbon footprint of transport operations
 • WG leadership and creation of WG14 on carbon footprint of transport operations
 • Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Các ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14046.
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn đối với trao đổi thông tin về dấu vết
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu I – Nguyên tắc và thủ tục.
 • Thích ứng biến đổi khí hậu – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn
 • Khí nhà kính – Dấu vết cacbon của sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn định lượng
 • Quản lý và các hoạt động liên quan khí nhà kính – Khuôn khổ và nguyên tắc đối với phương pháp luận về các hoạt động khí hậu