TCVN/TC 147 - Chất lượng nước

Số hiệu
TCVN/TC 147
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng nước
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Chất lượng nước
Liên hệ

Nguyễn Thị Trang, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: nguyenthitrang5382@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Vũ Thanh (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Trang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Chất lượng nước – Xác định perclorat hòa tan – Phương sử dụng sắc ký ion (IC)
  • Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có và không làm giàu
  • Chất lượng nước – Xác định brom hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng cột chính (PCR)
  • Chất lượng nước – Xác định các hơp chất hữu cơ bay hơi cao đã chọn lọc trong nước – P/pháp sử dụng sắc ký khí và phổ khổi lượng bằng kỹ thuật đầu tĩnh (HS-GC-MS)
  • Chất lượng nước – Xác định pHt trong nước biển – Phương pháp sử dụng chỉ thị thuốc nhuộm m-cresol tím