TCVN/JTC 1/SC 35 - Giao diện người sử dụng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 35
Tên Ban kỹ thuật
Giao diện người sử dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Công nghệ thông tin - Giao diện người sử dụng
Liên hệ

Nguyễn Phương Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085  -  Email: tcvn703@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Đặng Minh Tuấn (Trưởng ban)
  • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-17: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-18: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức giao thức Internet mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-19: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết dịch vụ điện thoại đơn giản trên mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-20: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức điểm – điểm trên mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-21: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình mạng cục bộ không dây
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-16: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình dòng thuê bao số mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng