TCVN/TC 135 - Thử không phá hủy

Số hiệu
TCVN/TC 135
Tên Ban kỹ thuật
Thử không phá hủy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thử không phá hủy
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Viết Kính (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 1: Nguyên lý chung
 • Thử không phá hủy - Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân NDT
 • Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Kỹ thuật, mức thử nghiệm và đánh giá
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 2: Môi trường phát hiện
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 3: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 6: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ thấp hơn 10 oC
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 1: Nguyên lý chung
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 5: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ cao hơn 50 oC
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 4: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 3: Các khối thử nghiệm chuẩn
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 2: Thử nghiệm các vật liệu thẩm thấu