TCVN/TC 6 - Giấy và sản phẩm giấy

Số hiệu
TCVN/TC 6
Tên Ban kỹ thuật
Giấy và sản phẩm giấy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Giấy và sản phẩm giấy
Liên hệ

Hà Thị Thu Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hathutra@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đào Sỹ Sành (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ về bột giấy
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 4: Cấp giấy và các tông và các sản phẩm chuyển đổi
 • Giấy và các tông – Xác định độ cong bằng mẫu thử treo theo chiều thẳng đứng
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan –Từ vựng - Phần 3: Thuật ngữ về quá trình sản xuất giấy
 • Bột giấy, giấy và các tông – Xác định vi sinh – Phần 1: Đếm vi khuẩn và bào tử vi khuẩn khi phân hủy
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 5: Các tính chất của bột giấy, giấy và các tông
 • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường
 • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 2: Phương pháp phân tích hình ảnh
 • Giấy và cáctông – Xác định độ đày, khối lượng riêng và thể tích riêng
 • Cáctông – Xác định độ chịu bục
 • Giấy – Xác định độ chịu bục
 • Giấy và các tông để bao gói thực phẩm – Các yêu cầu về an toàn