Dự án: 1.1.2

Tên dự án
1.1.2
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực
1.1.2
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 1: Giải thích và biện minh
  • Địa chất thuỷ văn. Thuật ngữ và định nghĩa