Dự án: Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 2

Tên dự án
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 2
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 2
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số, yêu cầu xếp hạng và chứng chỉ - Phần 2: Giải thích và biện minh