Dự án: Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng

Tên dự án
Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực
Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế hệ thống tái sử dụng nước tập trung
  • Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý hệ thống tái sử dụng nước tập trung