Dự án: Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 3

Tên dự án
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 3
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà 3
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất dẻo. Tấm Polycacbonat. Kiểu loại, kích thước và đặc tính