Dự án: Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng 2

Tên dự án
Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng 2
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực
Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng 2
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình