7 Tiêu chuẩn Phân bón năm 2018

Đăng ngày: 10:27 12-12-2018

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về phân bón được công bố theo Quyết định số 3356/QĐ-KHCN ngày 1.11.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị. Bộ tiêu chuẩn này giúp các phòng thử nghiệm thử nghiệm chất lượng phân bón, rà soát hoàn thiện hướng dẫn phương pháp thử nghiệm (SOP) đối với các chỉ tiêu trên nền phân bón. Hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghệm theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-Cp đối với các phương pháp thử nghiệm nêu trong bộ tiêu chuẩn.

1) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng molipđen và sắt tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

2) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng canxi tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với phân bón có hàm lượng canxi không lớn hơn 5 %.

3) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng magie tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với phân bón có hàm lượng magie không lớn hơn 5 %.

4) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng đồng tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

5) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng coban tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

6) Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số trong phân bón, bao gồm:
− Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;
− Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa).

7) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng cadimi tổng số trong phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa).

Đặt mua tiêu chuẩn Phân bón 2018

Cùng chuyên mục