Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế”

Đăng ngày: 15:26 24-07-2023

 Ngày 18/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. KTS. Lê Thị Thúy Hà cho biết, trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện có TCVN 7801:2008 - “Quy hoạch phát triển khu du lịch - Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (thuộc Tổng cục Du lịch) biên soạn, với các nội dung: xác định và xây dựng các định hướng phát triển du lịch trong từng giai đoạn và trong quá trình phát triển lâu dài trên một đơn vị lãnh thổ về các mặt tổ chức hoạt động du lịch; tổ chức không gian lãnh thổ du lịch, các chính sách và giải pháp thực hiện làm cơ sở cho việc lập các kế hoạch, các chương trình phát triển du lịch cụ thể, các dự án đầu tư. Sau nhiều năm áp dụng vào thực tiễn, nội dung về quy hoạch xây dựng cần phải được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn hiện tại. Ngoài ra, việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng khu chức năng cũng đã có đề cập trong các văn bản khác của ngành Xây dựng. Tuy nhiên, các Luật và Nghị định chỉ quy định những nội dung chính, hiện vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nào mang tính kỹ thuật cho nội dung, quy trình lập đồ án Quy hoạch xây dựng khu du lịch, cũng như các loại hình khu chức năng khác. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng khu du lịch tại Việt Nam; xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế”.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, hoàn thành Báo cáo tổng kết trong đó đề xuất nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế.

Về dự thảo Tiêu chuẩn này, ThS.KTS. Lê Thị Thúy Hà cho biết, tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi thiết kế quy hoạch xây dựng khu du lịch, chú trọng vào đất dịch vụ du lịch, nhằm kết nối hợp lý các không gian chức năng trong khu, cân bằng giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội vùng và địa phương, đồng thời đạt được sự thống nhất giữa cơ quan tư vấn thiết kế và chủ đầu tư, giúp cơ quan quản lý có cơ sở khi thẩm định, xét duyệt.

Tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng và điều chỉnh quy hoạch xây dựng các khu du lịch, tập trung vào các yêu cầu dành cho đất phát triển dịch vụ du lịch. Đối với các loại đất khác trong ranh giới khu du lịch (khu đô thị, điểm dân cư nông thôn) tuân thủ các quy định trong QCVN 01-2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã nỗ lực thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế để thu thập và xử lý thông tin, số liệu; tổng hợp và tham khảo kinh nghiệm quốc tế có liên quan, bổ sung cho kết quả nghiên cứu. Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có cơ sở tin cậy cao; dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế” mang nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Hội đồng cũng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, bố cục nội dung Báo cáo tổng kết hợp lý hơn; làm rõ hơn cơ sở khoa học của các dự báo về lưu lượng khách du lịch của các khu du lịch; bổ sung danh mục bảng biểu cần thiết; cập nhật, bổ sung kết quả khảo sát thực tế tại các khu du lịch; sớm hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và dự thảo Tiêu chuẩn để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

 Trần Đình Hà

Cùng chuyên mục