Cổng thông tin tra cứu tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng – Link truy cập và tra cứu: tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn

Đăng ngày: 14:07 13-09-2023

            Hệ thống TCVN nói chung và Hệ thống tiêu chuẩn ngành Xây dựng nói riêng đã đóng góp vai trò to lớn trong phát triển nền kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn mở cửa, hội nhập với quốc tế và khu vực, là công cụ hữu hiệu phục vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, là cơ sở kỹ thuật cho việc triển khai các hoạt động xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên và thực tế của Việt Nam. Về cơ bản, hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước.

            Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin việc nắm bắt và ứng dụng CNTT vào hoạt động xây dựng TCVN là một yêu cầu thiết yếu. Điều này tạo ra những lợi ích to lớn không chỉ đối với các tổ chức xây dựng và thiết lập tiêu chuẩn mà còn giúp các Cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các chuyên gia dễ dàng tham gia vào hoạt động TCH từ những khâu qui hoạch, lập kế hoạch đến việc triển khai phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, đồng thời cũng giúp nâng cao chất lượng tiêu chuẩn để phục vụ cho cộng đồng và xã hội.

Với mục tiêu xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dữ liệu thông tin liên quan trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng QCVN, TCVN ở các bộ, ngành, địa phương và mọi đối tượng sử dụng khác, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng. Việc xây dựng Cổng thông tin cứu tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng là cần thiết.

Cổng thông tin tra cứu tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu đầy đủ về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, các văn bản pháp quy, các cơ sơ dữ liệu về danh mục các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn hóa được áp dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, và kiểm định trong lĩnh vực xây dựng. Các cơ sở dữ liệu này là các cơ sở dữ liệu quan hệ, chúng liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các API kết nối để luôn đảm bảo sự toàn vẹn của các dữ liệu. Thông qua đó tạo ra môi trường tra cứu thuận lợi cho mọi đối tượng quan tâm từ các nhà quả lý, hoach định chính sách về tiêu chuẩn hóa cho đến các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, và kiểm định và cuối cùng là các đối tượng áp dụng trực tiếp các tiêu chuẩn vào quá trình sản xuất. Tạo tiền đề xây dựng hệ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia thống nhất, duy nhất, đảm bảo cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn hóa một cách chính xác đến các tổ chức cá nhân áp dụng tiêu chuẩn. Đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thông tin tiêu chuẩn đối với người sử dụng. Kết quả của nhiệm vụ sẽ giúp ích rất lớn trong quá trình xây dựng và triển khai áp dụng tiêu chuẩn. Giúp các tổ chức nêu trên dễ dàng định hướng xây dựng các kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn về xây dựng trong tương lai. Đồng thời mở rộng mạng lưới tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn để phục vụ cho cộng đồng và xã hội.

Cùng chuyên mục